DENUNCIEM L’ÚS INCONSTITUCIONAL DE L’ARTICLE 155 DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA

COMUNICAT CONJUNT DEL COL·LECTIU PRAGA, L’ASSOCIACIÓ DRETS, L’ASSOCIACIÓ SERVIDORS  PÚBLICS  DE  CATALUNYA  I  LA  SOCIETAT  CATALANA  D’ESTUDIS  JURÍDICS  (IEC)

El  Col·∙lectiu  Praga,  l’associació  Drets,  l’associació  Servidors  públics  de  Catalunya,  i  la  Societat Catalana d’Estudis Jurídics (IEC) denunciem la inconstitucionalitat de l’Acord adoptat  pel  Senat,  en  relació  amb  les  mesures  a  què  es  refereix  l’article  155  CE,  i  la  dels Reials decrets que l’implementen, per comportar de facto la suspensió de l’autonomia de Catalunya, amb la destitució del President i el Govern i la dissolució del Parlament –qüestions totes elles descartades expressament en el procés d’elaboració de  la  mateixa  Constitució  espanyola–  i  la  vulneració  dels  drets  fonamentals  de  la  ciutadania i dels seus legítims representants.

L’article  155  CE  no  és  un  xec  en  blanc,  ni  menys  encara  un  instrument  que  permeti  excepcionar la vigència d’altres articles constitucionals. En la mesura, doncs, que aquell  Acord  autoritza  el  president  del  Govern  espanyol  a  cessar  el  president  de  la  Generalitat, el vicepresident i els consellers, i a dissoldre el Parlament de Catalunya i convocar  noves  eleccions,  modifica  l’Estatut  d’Autonomia.  En  conseqüència,  vulnera  l’article 152 CE, que estableix que els estatuts d’autonomia només es poden modificar per les vies en ells establertes.
L’acord del Senat vulnera igualment el dret fonamental de la ciutadania de Catalunya a participar  en  els  afers  públics  reconegut  en  l’article  23.1  CE  perquè,  en  dissoldre  de  forma inconstitucional el Parlament, trenca il·∙legítimament el mandat representatiu que unia la voluntat dels ciutadans amb els diputats i diputades legalment escollits en les  darreres  eleccions  al  Parlament.  De  la  mateixa  manera,  la  dissolució  també  comporta la vulneració del dret fonamental d’aquests diputats i diputades, reconegut a l’article 23.2 CE, a exercir sense intromissions il·∙legítimes el càrrec públic pel qual van ser elegits.
Així mateix, en la mesura que la destitució del President, del Govern i d’altres càrrecs, així  com  la  finalització  anticipada  del  mandat  dels  diputats,  impedeixen  que  aquests  òrgans i persones puguin recórrer jurisdiccionalment les mesures dictades en aplicació de l’art. 155 CE, s’estaria davant d’una vulneració de l’art. 106 CE, en deixar aquestes mesures sense possibilitat de revisió judicial.
Per tot això, també denunciem que l’Acord del Senat en relació amb les mesures a què es  refereix  l’article  155  CE,  i  el  Reials  Decrets  que  l’implementen,  en  resultar  incompatibles amb la legalitat i el marc constitucional vigent, suposen un gravíssim embat a l’Estat democràtic i de dret proclamat per la referida Constitució.


Barcelona, 29 d’octubre de 2017