Dades registrals
L'Associació Llibertat, Democràcia i Justícia és titular del web www.drets.cat. Aquesta associació està legalment constituïda i inscrita al Registre d'Entitats Jurídiques de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya. El CIF de l'associació és el G66345919 i el domicili social està situat al carrer Balmes, 244, 3r-1a, de Barcelona (08006).
Objecte i contingut del lloc web
Aquest lloc web té un caràcter merament informatiu. La informació que conté aquest espai web o d'altres espais accessibles a través del mateix no constitueixen en cap cas un mitjà d'assessorament. Per tant, l'usuari es responsabilitzarà exclusivament de l'ús que en faci.
L'Associació Llibertat, Democràcia i Justícia no serà en cap cas responsable dels errors o omissions que hi hagi en la informació facilitada, ni de l'aplicació o ús concret que en facin els lectors.
Ús de cookies de primeres parts, rendiment i anàlisi
L'espai web utilitza dispositius d'implantació de cookies i emmagatzematge de la IP per tal de millorar l'experiència de navegació, optimitzar-ne el funcionament, analitzar les dades i el seu rendiment.
L'usuari podrà desactivar l'ús de les cookies o esborra-les mitjançant les opcions i eines del navegador.
En cas que l'usuari decideixi continuar navegant per l'espai web sense acceptar expressament el missatge d'advertència d'ús de cookies, s'entendrà que l'accepta expressament.
Propietat intel·lectual
L'Associació Llibertat, Democràcia i Justícia es reserva tots els drets sobre els continguts textuals i gràfics que s'incloguin a la pàgina.
L'Associació Llibertat, Democràcia i Justícia és la titular de les marques, noms comercials, logos, dominis i qualsevol altre signe distintiu que aparegui al web, i estan tots degudament registrats a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques i al Registre Mercantil de Barcelona.
Aquell que utilitzi la informació que conté aquest espai web sense autorització o que en lesioni els drets de propietat intel·lectual o industrial, serà responsable dels perjudicis que hagi ocasionat.
Condicions generals d'ús de l'espai web gratuït
L'usuari s'obliga a no utilitzar aquest espai web ni la informació que conté per dur a terme activitats contràries a les lleis, a la moral, a l'ordre públic i, en general, a fer-ne un ús conforme a aquestes condicions. Tant l'accés com l'ús de la informació gratuïta que n'extregui són responsabilitat exclusiva de l'usuari, sense que pugui responsabilitzar a l'associació Llibertat, Democràcia i Justícia pels danys o perjudicis que hagués patit.
Els serveis de caràcter gratuït, notícies, formularis i articles que s'ofereixen als usuaris a través de la pàgina web, no impliquen una relació contractual de cap tipus.
L'Associació Llibertat, Democràcia i Justícia no serà responsable dels errors en el seu espai web o en els seus continguts, però actuarà amb la major diligència perquè no n'hi hagi.
L'establiment d'enllaços des de webs aliens a qualsevol de les pàgines del web de l'associació Llibertat, Democràcia i Justícia se sotmetrà a les següents condicions:

  •  No es permet reproduir total ni parcialment cap dels serveis que conté aquest espai web.
  •  Cap altre web podrà incloure cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines de l'espai web de l'Associació Llibertat, Democràcia i Justícia i dels seus serveis i, en particular, no contindrà cap signe distintiu titularitat de l'associació Llibertat, Democràcia i Justícia.
  •  Sota cap circumstància l'Associació Llibertat, Democràcia i Justícia serà responsable dels continguts o serveis oferts a l'espai web des del qual s'estableixi un enllaç a aquest web, ni de les manifestacions o informacions que s'hi incloguin.

Protecció de dades
L'Associació Llibertat, Democràcia i Justícia informa als seus usuaris que pot ser que hagin d'emplenar formularis o impresos "on line" per tal de contactar amb qualsevol dels nostres integrants. Aquestes dades no s'utilitzaran per enviar publicitat ni publicacions relatives a aquesta associació, a menys que l'usuari hi presti el seu consentiment de forma expressa.
Les dades que faciliti l'usuari passaran a formar part d'un fitxer de titularitat de l'Associació Llibertat, Democràcia i Justícia, el qual està degudament inscrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
L'usuari podrà exercir els drets que reconeix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i, en particular, podrà accedir, rectificar o cancel·lar les seves dades i oposar-s'hi. L'usuari o el seu representant podran exercir aquests drets enviant una sol·licitud escrita i signada a la següent adreça: Associació Llibertat, Democràcia i Justícia, Carrer Balmes, 244, 3r-1a, de Barcelona (08006), o bé mitjançant un correu electrònic a la direcció següent: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. La sol·licitud contindrà les dades següents: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o passaport i el contingut concret del dret que pretengui exercir.
L'Associació Llibertat, Democràcia i Justícia tractarà amb absoluta confidencialitat totes les dades de caràcter personal que obtingui i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar que hi accedeixi ningú no autoritzat, s'alterin, es perdin o siguin tractades de forma no autoritzada, i complirà aquests deures d'acord amb la normativa aplicable.
Les condicions d'ús d'aquest espai web tenen caràcter indefinit. L'Associació Llibertat, Democràcia i Justícia podrà modificar-les en qualsevol moment i es compromet a publicar-les en aquest mateix espai web.
La prestació del servei d'aquest espai web i les condicions d'ús que el regulen es regeixen per la normativa catalana i subsidiàriament per l'espanyola. Les parts renuncien expressament als seus furs i se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats de Barcelona.